ایجادانگیزه دردانش آموزان ازجمله شرایط لازم جهت دستیابی به هدفهایی است و توجه همکاران محترم به عنوان عوامل اصلی ایجاد انگیزه دردانش آموزان به این امر ضروری است .

نکات زیر از جمله مواردی است که توجه به آنها می تواند ما را در رسیدن به اهداف آموزشی یاری نماید .

1-  محتوای درسی رابه تجارب مثبت و عاطفی خارج از مدرسه ارتباط دهیم یا از دانش آموزان بخواهیم که مصداق آن را در زندگی روزمره مثال بزنید .

2-     مثالهای درسی که خنده دار باشد یا بصورت شعر و شوخی باشد توجه دانش آموزان را بیش تر جلب می کند .

3-   دانستن را کنار بگذاریم به اندیشیدن تاکید کنیم بجای گفتن چه کسی این را می داند بگوییم شما دراین زمینه چگونه می اندیشید یا به نظرشما راه حل منطقی چیست ؟ که دانش آموز به دنبال جواب ذهنش را جستجو کند .

4-   بازخورد و انگیزش : دادن اطلاعات مفید به دانش آموزان در مورد عملکردشان ، اشاره به نکات مثبت کار و سپس اشاره به ضعف  های کار و یانوشتن نظرات روی برگه امتحانی و خط کشیدن زیر نکات مثبت و یا جلب توجه به نکات اشتباه .

5-   سرزنش نکنیم بلکه راه حل درست را بیان کنیم . اکثردانش آموزان ازضعف خود آگاه هستند ولی راه حل آن را نمی دانند .

6-   کاهش استرس دانش آموزان : معرفی کامل روش کار ، روش پرسش و پاسخ ، روش امتحان ، توقعات منطقی دانش آموز – باعث می شود که استرس دانش آموز کاهش یابد .

7-     ایجاد سوال در ذهن دانش آموز و بعد ترغیب آنها جهت یافتن جواب آن .

8-   تا حد امکان ازوسایل کمک آموزشی استفاده کنیم ، چنانچه آموزش از شکل کلامی صرف خرج شود و با شکل تصویری همراه گردد یادگیری را افزایش می دهد ( وسایلی مانند فیلم ، دستگاه های صوتی و تصویری ، عکس ،پوستر ، ماکت و ...)

9-     درگیر ساختن دانش آموزان با کارعملی و تحقیق ( نه صرفا" کتابخانه ای )

10-باشرکت دانش آموزان درس جلسه قبل را مرور کنیم .

11- درارزشیابی دانش آموزان خودشان هم شرکت کنند ( ملاکهای ارزیابی را برایشان توضیح دهیم و سپس از آنها بخواهیم که نظرشان را بیان کنند . )

12- دانش آموزان را به کار گروهی ترغیب کنیم که در تعامل بایکدیگر به ایده های نو ارزشمندی دست می یابند .

13- اجازه دهیم سرمسئله با هم بحث کنند چرا که برای مجاب کردن هم باید درمورد مسئله بیشتر یاد بگیرند و مطالعه کنند .

14- دانش آموزان موفق را به مراجع بالاتر مدرسه معرفی کنیم و آنها را مورد تشویق قرار دهیم .

15- دستاوردهای دانش آموزان را حتما به نمایش بگذاریم و از والدین ، اولیای مدرسه و سایر دانش آموزان دعوت کنیم که به تماشای آن بیایند .